Nauczyciele domagają się podwyżek wynagrodzeń o 20%

Nauczyciele domagają się podwyżek wynagrodzeń o 20%

Nauczyciele wyrażają zdecydowane żądanie, aby marszałek Sejmu rozpoczęła pracę nad inicjatywą obywatelską dotyczącą 20-procentowej podwyżki ich wynagrodzeń. Mimo że projekt został złożony w marcu, wciąż nie posiada numeru druku. Jednocześnie zbliżają się planowane zmiany w systemie emerytalnym dla nauczycieli.

Zmiany w emeryturach nauczycieli

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, zakładające wprowadzenie emerytur uzależnionych od stażu pracy, zostały uchwalone przez Sejm w czerwcu. Teraz Senat ma się zająć tym projektem na posiedzeniu w dniach 12-13 lipca. Jednak środowiska nauczycielskie mają wiele obaw co do tego rozwiązania, argumentując, że emerytury te będą bardzo niskie, a dodatkowo wprowadzone zostaną ograniczenia w możliwości dorabiania po przejściu na emeryturę – jedynie do ½ etatu i wyłącznie za zgodą kuratora. To ograniczenie w dostępności nauczycieli emerytów może dodatkowo utrudnić sytuację w szkołach, które borykają się z poważnymi brakami kadrowymi. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) zgłosił szereg poprawek do projektu, ale zostały one odrzucone przez większość sejmową, w tym gwarancję minimalnej wysokości emerytury stażowej.

Komu przysługuje emerytura stażowa?

Zmiany w systemie emerytalnym dotyczą nauczycieli, którzy przepracowali co najmniej 30 lat, co oznacza, że rozpoczęli pracę przed reformą emerytalną w 1999 roku. Nauczyciele będą mieli prawo przejść na emeryturę na specjalnych zasadach w następujących okresach: od 1 września 2024 roku – nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku; od 1 września 2025 roku – nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 roku, a przed 1 września 1969 roku; od 1 września 2026 roku – nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 roku.

Mimo zastrzeżeń co do projektu, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie proponuje jego całkowitego odrzucenia. Istnieje wiele nauczycieli, którzy oczekują na wcześniejszą emeryturę, ze względu na obecne warunki pracy w szkołach i zmiany w systemie oświaty. Związek podkreśla jednak konieczność uwzględnienia proponowanych poprawek, które zabezpieczają minimalne świadczenia emerytalne.

Wątpliwości i perspektywy

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” również wyraża wątpliwości co do nowych zmian emerytalnych dla nauczycieli. Jednak spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ZUS nie przyniosło oczekiwanych wyników. Ministerstwo stwierdziło, że propozycje związku zostaną przemyślane, ale na obecnych etapach prac parlamentarnych nauczyciele nie mogą liczyć na korekty projektu. Związek obawia się, że ze względu na wcześniejsze emerytury i rezygnację z dotychczasowych świadczeń kompensacyjnych, nauczyciele otrzymają niższe emerytury, nawet o około 1000 złotych.

Podsumowanie

Projekt podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 20 procent wciąż oczekuje na rozpoczęcie prac parlamentarnych, mimo że został złożony już w marcu. Jednocześnie zmiany w systemie emerytalnym dla nauczycieli, które przewidują wprowadzenie emerytur stażowych, są na etapie analizy przez Senat. Wiele środowisk nauczycielskich wyraża obawy co do tych zmian, szczególnie związanych z wysokością świadczeń i ograniczeniami dorabiania po przejściu na emeryturę. Pomimo uwag i zastrzeżeń, nauczyciele nadal oczekują możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, mając dosyć obecnych warunków pracy w oświacie. Jednak konieczne jest uwzględnienie proponowanych poprawek, które zapewnią minimalne świadczenia emerytalne dla nauczycieli.